Γλώσσα:

Επίπεδα

Τα επίπεδα των πιστοποιήσεων LanguageCert USAL esPro αντιστοιχούν στα επίπεδα του CEFR;

Τα επίπεδα των πιστοποιήσεων LanguageCert USAL esPro αντιστοιχούν στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) ως εξής:

Επίπεδα CEFR

Τίτλοι CEFR

Βαθμολογία εξέτασης LanguageCert USAL esPro

A1

Breakthrough

10 – 19

A2

Waystage

20 – 39

B1

Threshold

40 – 59

B2

Vantage

60 – 74

C1

Effective Operational Proficiency

75 – 89

C2

Mastery

90 – 100

 

Τι είναι το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR);

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) αποτελεί μια κατευθυντήρια γραμμή που αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα επιτεύγματα μαθητών ξένων γλωσσών. Περιλαμβάνει έξι επίπεδα αναφοράς (A1, A2, B1, B2, Γ1, Γ2), τα οποία είναι ευρέως αποδεκτά ως το ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο πρότυπο για την κατάταξη της γλωσσικής επάρκειας ενός ατόμου.

Πώς μπορώ να γνωρίζω σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ένας μαθητής;
  • Ελέγχοντας τις ερωτήσεις των δειγμάτων των τεστ πρακτικής εξάσκησης, οι καθηγητές θα μπορούν να αξιολογήσουν εάν ένας μαθητής μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου επιπέδου εξέτασης, μέσω μιας σύντομης συνέντευξης.
  • Ελέγχοντας τις διαφορές μεταξύ επιπέδων του CEFR.