Γλώσσα:
Αρχική Breadcrumb Separator Image Σχετικά με εμάς Breadcrumb Separator Image Πολιτικές & Διαδικασίες

Πολιτικές, Διαδικασίες & Πληροφορίες

Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της καταλληλόλητας των πρακτικών, των πιστοποιήσεων και των εξετάσεών της, η LanguageCert υιοθετεί αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Κάθε πολιτική περιγράφει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις των Εγκεκριμένων Εξεταστικών Κέντρων LanguageCert, καθώς και τις διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθούν. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας αναθεωρούνται κατ' ελάχιστο σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο των μηχανισμών αυτοαξιολόγησης της LanguageCert. Ωστόσο, μπορούν επίσης να αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτημάτων ή παρατηρήσεων από κάποιο κέντρο ή/και υποψήφιο, ή να συμμορφωθούν με κάποια οδηγία ορθής πρακτικής που εκδίδεται από τις ρυθμιστικές αρχές και από τα διοικητικά όργανα της LanguageCert.