Γλώσσα:

Διεθνείς αναγνωρίσεις - LanguageCert USAL esPro

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro (πρώην BULATS ισπανικών) Listening & Reading, Writing και Speaking, περιλαμβάνονται επισήμως στον κατάλογο των αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων από τις αρμόδιες επίσημες αρχές στις παρακάτω χώρες:

Γαλλία 

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro είναι αναγνωρισμένες από την COPANEF (Εθνική Διεπαγγελματική Μικτή Επιτροπή για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) στα επίπεδα A1, A2, B1, B2, C1 και C2 με κωδικό CPF (Προσωπικό Λογαριασμό Εκπαίδευσης) 209074. Ο κωδικός CPF μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ενός προγράμματος εκμάθησης ισπανικών χρηματοδοτούμενο από την COPANEF, με σκοπό την απόκτηση πιστοποιητικού LanguageCert USAL esPro. Το πρόγραμμα ισχύει για άτομα από κάθε επαγγελματικό τομέα σε όλη τη χώρα.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro είναι αναγνωρισμένες από την COPAREF (Περιφερειακή Διεπαγγελματική Μικτή Επιτροπή για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) στα επίπεδα A1, A2, B1, B2, C1 και C2 με κωδικούς CPF 202316 για εργαζόμενους και 202315 για επαγγελματίες που αναζητούν εργασία. Οι κωδικοί CPF μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση ενός προγράμματος εκμάθησης ισπανικών χρηματοδοτούμενο από την COPAREF, με σκοπό την απόκτηση πιστοποιητικού LanguageCert USAL esPro. Το πρόγραμμα ισχύει για άτομα από κάθε επαγγελματικό τομέα στη διοικητική περιφέρεια Grand Est, στη βορειοανατολική Γαλλία.

Ισπανία

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro είναι αναγνωρισμένες από την ACLES (Ένωση Κέντρων Ξένων Γλωσσών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), στα επίπεδα A1, A2, B1, B2, C1 και C2, ως μια έγκυρη απόδειξη της ισπανικής γλωσσικής ικανότητας για την εισαγωγή σε όλα τα ισπανικά πανεπιστήμια. Η ACLES προωθεί την εκμάθηση και τη διάδοση των σύγχρονων γλωσσών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημερώνοντας τους τοπικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων περί εφαρμοζόμενων πολιτικών.

Οι πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro είναι αναγνωρισμένες από την CRUE Universidades Españolas (Διάσκεψη Πρυτάνεων των ισπανικών πανεπιστημίων) και περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τις πιστοποιήσεις που γίνονται αποδεκτές από την Mesa de Certificación Lingüística para el Español como Lengua Extranjera (Επιτροπή Διαπίστευσης των ισπανικών ως ξένης γλώσσας) ως αποδεικτικό γλωσσικής ικανότητας στην ισπανική γλώσσα. Η CRUE Universidades Españolas, μη κερδοσκοπική οργάνωση 76 ισπανικών πανεπιστημίων (50 δημόσιων και 26 ιδιωτικών), έχει την ευθύνη για τη διαπίστευση των πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών στην Ισπανία.

Οι εξετάσεις ισπανικών LanguageCert USAL esPro έχουν επιλεγεί από την πλατφόρμα πανεπιστημιακής διαπίστευσης CertiUni, μια δράση που προωθείται από την CRUE για την πιστοποίηση διεπιστημονικών δεξιοτήτων στα ισπανικά πανεπιστήμια.

Τα πιστοποιητικά LanguageCert USAL esPro σε επίπεδο B1 και B2 αποτελούν την (ελάχιστη) απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές αντίστοιχα, στην Ισπανία.