Γλώσσα:

Αξιολόγηση

Ποια είναι η βάση επιτυχίας; Τι βαθμοί απονέμονται;

Οι βαθμοί που απονέμονται στους υποψηφίους που δίνουν τις εξετάσεις LanguageCert International ESOL είναι οι εξής:
High Pass, Pass ή Fail.
Βάση επιτυχίας για τις Γραπτές εξετάσεις: τουλάχιστον 50% συνολικά σε όλες τις ενότητες.
Δεν υπάρχει βάση ή περιορισμοί για κάθε ενότητα.
Βάση επιτυχίας για τις Προφορικές εξετάσεις: 50%.

 

Ενότητα

Μέγιστη Βαθμολογία

Συνολική Μέγιστη Βαθμολογία

    Γραπτές Εξετάσεις  Προφορικές Εξετάσεις

Listening

50

 

   Βαθμολογία    

Reading

50

150

  High Pass  101-150 στα 150   35-50 στα 50

Writing

50

 

  Pass  75-100 στα 150  25-34 στα 50 

 

 

 

  Fail  0-74 στα 150  0-24 στα 50 

Speaking

50

 

       
Εμπλέκονται τα Εξεταστικά Κέντρα στη διαδικασία της αξιολόγησης;

Τα Εξεταστικά Κέντρα δεν εμπλέκονται στην αξιολόγηση. Η βαθμολόγηση διεξάγεται από τη LanguageCert.

Ποιος βαθμολογεί τις Προφορικές Εξετάσεις;

Οι προφορικές Εξετάσεις ηχογραφούνται και τα ηχητικά αρχεία αποστέλλονται στη LanguageCert για την αξιολόγηση από έμπειρους Βαθμολογητές.