Γλώσσα:

Εξετάσεις

Ποιο είναι το ελάχιστο/ ανώτατο όριο ηλικίας για τους υποψηφίους;

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Παρόλα αυτά, καθώς σκοπός των εξετάσεων LanguageCert USAL esPro είναι η αξιολόγηση του επίπεδου γλωσσικών δεξιοτήτων των υποψηφίων που χρησιμοποιούν τα ισπανικά σε επαγγελματικό πλαίσιο, συνίσταται σε ενήλικες υποψήφιους να δώσουν τις εξετάσεις.

Πού και πότε διεξάγονται οι εξετάσεις;

Για να βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο LanguageCert USAL πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας. Κάθε κέντρο έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει την ημερομηνία και τον τόπο εξέτασης, με αποτέλεσμα να διεξάγει εξετάσεις ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες αλλά και με των υποψηφίων του.

Ποιο είναι το κόστος της εξέτασης και ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής;
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος των εξετάσεων και τους τρόπους πληρωμής, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο σε εσάς Εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο LanguageCert USAL.

Πόσο διαρκεί η εξέταση;

 

Εξέταση

Διάρκεια

 

Ηλεκτρονική μορφή

(Computer-based)

 

Listening & Reading

(κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου)

≃ 60’

Έντυπη μορφή

(Paper-based)

 

Listening & Reading

(κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου)

 

Listening (κατανόηση προφορικού λόγου): 50’

Reading (κατανόηση γραπτού λόγου): 60’

 

Writing

(παραγωγή γραπτού λόγου)

 

45’

 

Speaking

(παραγωγή προφορικού λόγου)

 

≃ 15’

Η έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της εξέτασης Listening & Reading έχουν την ίδια διάρκεια;
Η εξέταση σε ηλεκτρονική μορφή (Computer-based) προσαρμόζεται στο επίπεδο του εξεταζόμενου (Adaptive), και έχει μικρότερη διάρκεια από την εξέταση σε έντυπη μορφή (Paper-based), καθώς απαιτείται μικρότερος αριθμός ερωτήσεων για τον καθορισμό του επιπέδου του υποψηφίου.
Πώς διεξάγεται η Προφορική εξέταση;
Η Προφορική εξέταση διεξάγεται για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοσή του από τρίτους. Η προσωπική συνέντευξη διεξάγεται από έναν Διαχειριστή Συνομιλίας (Interlocutor) εκπαιδευμένο και εγκεκριμένο από τη LanguageCert, ο οποίος δεν βαθμολογεί. Η αξιολόγηση του υποψηφίου γίνεται σε δεύτερο στάδιο από εγκεκριμένους Βαθμολογητές της LanguageCert.
Μπορούν οι υποψήφιοι να δώσουν ξεχωριστά τις LanguageCert USAL esPro εξετάσεις;

Οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν τις εξετάσεις σε οποιονδήποτε συνδυασμό ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες τους (π.χ. οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν μόνο την Προφορική εξέταση, αν χρειάζονται απόδειξη των ικανοτήτων τους μόνο στον προφορικό λόγο για το εργασιακό τους περιβάλλον).

Επιτρέπεται η χρήση λεξικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης;

Δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικών ή άλλων βοηθημάτων από τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια των LanguageCert USAL esPro εξετάσεων. 

Γιατί το λογότυπο της PeopleCert εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής μορφής (Computer-based) της εξέτασης LanguageCert USAL esPro;
Η PeopleCert είναι η μητρική εταιρεία της LanguageCert και είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.