Γλώσσα:

Επίπεδα

Τα επίπεδα των πιστοποιήσεων LanguageCert USAL esPro αντιστοιχούν στα επίπεδα του CEFR;

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη αντιστοίχιση των επιπέδων των πιστοποιήσεων LanguageCert USAL esPro με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), πατήστε εδώ.  

Τι είναι το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR);

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) αποτελεί μια κατευθυντήρια γραμμή που αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα επιτεύγματα μαθητών ξένων γλωσσών. Περιλαμβάνει έξι επίπεδα αναφοράς (A1, A2, B1, B2, Γ1, Γ2), τα οποία είναι ευρέως αποδεκτά ως το ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο πρότυπο για την κατάταξη της γλωσσικής επάρκειας ενός ατόμου.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη αντιστοίχιση των επιπέδων των πιστοποιήσεων LanguageCert USAL esPro με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), πατήστε εδώ.  

Πώς μπορώ να γνωρίζω σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ένας μαθητής;
  • Ελέγχοντας τις ερωτήσεις των δειγμάτων τωντεστ πρακτικής εξάσκησης, οι καθηγητές είναι σε θέση να αξιολογήσουν εάν ένας μαθητής μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου επιπέδου εξέτασης, μέσω μιας σύντομης συνέντευξης.
  • Ελέγχοντας τις διαφορές μεταξύ επιπέδων του CEFR.